Vereniging Behoud Biesbosch

De Vereniging Behoud Biesbosch (VBB) heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de Brabantse, Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch en de aangrenzende gebieden, die van oudsher een directe relatie tot de Biesbosch hebben.

Een mooie doelstelling, maar waar staat de VBB nu voor en waar houdt zij zich mee bezig?

De ontwikkeling van de Biesbosch volgens de VBB

Het is een gegeven dat de Biesbosch een Nationaal Park is. Daartoe is een Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) en een Plan van Aanpak (PVA) gemaakt. Hierin is in grote lijnen het reilen en zeilen van Nationaal Park De Biesbosch geregeld. De VBB is het in grote lijnen eens met de uitgangspunten en de keuzes die in het BIP voor de ontwikkeling van de Biesbosch zijn aangegeven. De VBB volgt met positief-kritische instelling of alle goede bedoelingen uit het BIP wel zullen worden waargemaakt en draagt daarbij ook initiatieven en alternatieven aan. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het belang van het gebied.

De VBB is het bijvoorbeeld niet eens met de jachtparagraaf, omdat zij vindt dat jacht principieel niet thuishoort in een Nationaal Park. Sommige aspecten van de plannen voor de recreatie zouden volgens haar anders moeten - geen verhoging van de recreatiedruk en meer toezicht op naleving van de regels. Verder meent zij dat de natuurbeschermingsorganisaties in de bestuursstructuur onvoldoende vertegenwoordigd zijn. In de visie van de VBB zouden ook de grenzen van het Nationaal Park ruimer moeten worden. Belangrijk is het opnemen van de gehele Noordwaard in de ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Brabantse Biesbosch, en in de Zuidwaard zijn eveneens een aantal polders die binnen het Nationaal Park zouden moeten vallen. De VBB is voorstander van het herstellen van de grootst mogelijke getijdebeweging. Tenslotte vindt de VBB dat het gevarieerde karakter van de Biesbosch op zijn minst behouden moet worden en waar mogelijk moet worden versterkt.

De vereniging

De vereniging heeft een gekozen bestuur dat uit zeven leden bestaat. Binnen de vereniging is een groep gediplomeerde Biesboschgidsen actief. Het verenigingsblad de Grienduil wordt gemaakt door een redactiecommissie.

De activiteiten kunnen in vier groepen worden onderverdeeld:

De planologische en beleidsgerichte werkzaamheden

Hiertoe worden alle activiteiten gerekend die een reactie zijn op het handelen van instanties of die een reactie zijn op wet- en regelgeving, en waarvan de VBB vindt dat de uitwerking ervan schadelijk is voor de Biesbosch. De VBB maakt deel uit van commissies die zich bezighouden met de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden.

Praktisch veldwerk

Hiertoe behoren de door de VBB georganiseerde hakdagen en het jaarlijks opruimen van zwerfvuil in bepaalde gebieden van het Nationaal Park.

Contacten naar buiten

De VBB onderhoudt contacten met bestuurders, pers, gelijkgerichte instanties en Staatsbosbeheer. Voorlichting gebeurt via de Grienduil en de gidsengroep doet educatieve taken. De gidsen begeleiden veel rondleidingen door de Biesbosch. De VBB verzorgt ook het nascholingsprogramma voor de gidsen. De organisatie van vaar- en wandeltochten wordt geregeld i.s.m. het Biesbosch Informatie Centrum in Drimmelen.

Interne contacten

Het contact met de leden wordt onderhouden door middel van de Grienduil en tijdens de jaarvergadering.

Wilt u meer weten van de Vereniging Behoud Biesbosch of wilt u lid worden, schrijf dan naar:

Vereniging Behoud Biesbosch
Postbus 140
4920 AC Made


 


 

afdrukken